Regulament campanie “Porteaza-te la decibeli”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Porteaza-te la decibeli”

 

1.ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL  AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale “Descoperă comoara ascunsă!” este   VITACOM  ELECTRONICS  SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, nr. FN, jud. Cluj, numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a aduce la cunoștință publicului modificările operate, prin website-ul www.vitacom.ro  și prin afișare, în locațiile indicate la pct. 2.

 

Prezentul regulament reprezintă un acord încheiat între organizator și participant.

 

2.LOCUL  DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară în magazinele proprii Vitacom Electronics din Arad, Bacău, Brașov, București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași.

 

3.PERIOADA DE DESFĂȘURARE  A CAMPANIEI

Campania va începe la data de  09.03.2020 și se va încheia la data de  09.05.2020.

 

4.DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 09.03.2020 care cunosc și acceptă integral, în mod expres și neechivoc prezentul Regulament.

NU este permisa participarea angajațiilor organizatorului sau rudele acestora în linie directă;  

 

5.MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la tombola, clientul trebuie sa achizitioneze in perioada campaniei una din cele trei produse precizate la pct.a-c ,  sa completeze talonul  primit de la  oranizator  cu datele de contact necesare si acordul privind prelucrarea datelor . Produsele aflate in campanie sunt :

a.Boxa portabila cu Bluetooth 36W Exalt Well, cod produs SPKR-BT-EXALT-WL

b.Boxa portabila cu Bluetooth si lumina RGB 24W Pulse Well, cod produs SPKR-BT-PULSE-WL

c.Boxa portabila cu Bluetooth si lumina RGB 20W Vibrant Well, cod produs SPKR-BT-VIBRANT-WL

 

6.DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI REVENDICAREA PREMIULUI

Castigatorul se va alege prin tragere la sorti, folosind site-ul random.org la data de 11.05.2020, iar premiul consta intr-o boxa cu Bluetooth 300W Whoopee  Well.  Premiul poate  fi revendicat de castigator din  oricare magazin  Vitacom  participant in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii faptului ca a fost declarat canstigator.

 

Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorul  prin email/telefon  la adresa de email/telefon  furnizată de participant  la momentul  înregistrării talonului .

 

În cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul pana la data stabilita ,  refuză premiul castigat sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament, acesta este considerat câștigător nevalidat și va pierde orice drept asupra premiului câștigat.

 

7.TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigător ca urmare a prezentei Campanii, în conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

8.LITIGII

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

 

9.RECLAMATII

Orice reclamaţie în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în desfăşurarea concursului trebuie trimisă Organizatorului la adresa de email office@vitacom.ro  în cel mult 3 (trei) zile de la publicarea câştigătorilor. Reclamaţia va fi analizată de Organizator în termen de 14 zile de la primire.

 

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL

Prin înscrierea la prezenta Campanie (completare talon), participanții declară că au citit și sunt de acord cu  prevederile Regulamentul Oficial al Campaniei și înțeleg că înscrierea la prezenta Campanie presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt definite  de art. 4 pct.1 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor).

Datele cu caracter personal vor fi colectate direct de la participanți prin completarea acordului cu datele solicitate, respectiv: nume/prenume/e-mail/număr de telefon.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal la care  Organizatorul a avut acces sau la care va avea acces  potrivit prezentului Regulament  este necesară pentru buna desfășurarea a Campaniei conform legislatiei române, iar temeiul prelucării este  încheierea și executarea  contractului de participare la Campanie conform prevederilor art. 6 lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor. În concordanță cu prevederile legale aplicabile participantul are următoarele drepturi referitoare la datele cu caracter personal puse la dispoziția Organizatorului, respectiv: dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, dreptul la rectificarea, ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În situația în care prelucrarea se realizează în temeiul art. 6 lit.a) din Regulemantul general privind protecția datelor, participantul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere. De asemenea  participantul are dreptul de a depune o plângere în  fața unei autorități de supraveghere.

Organizatorul Campaniei  declară că prelucrarea datelor se va realiza în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare la data desfășurării Campaniei, iar prin înscrierea la prezenta Campanie  prezentului contract, participantul a citit și a acceptat prevederile regăsite în cadrul Policitii  privind prelucrarea datelor cu caracter personal regăsită pe site-ul (www.vitacom.ro) și  se obligă să consulte periodic modificările care pot apărea  în cuprinsul acesteia cu privire la datele cu caracter personal care se prelucrează, modul în care se realizează prelucrare datelor cu caracter personal, drepturile persoanelor a căror date cu caracter personal se prelucreză sau orice modificări ale cerințelor legale  aplicabile.

Câstigătorii premiilor oferite în  cadrul acestei Campanii își vor exprima acordul cu privire la folosirea datelor cu caracter personal (nume, prenume si numărul de telefon) de către Organizator și Partenerii împlicati (magazinele partenere) prin înscrierea acestora pe lozul câstigător în locul special prevăzut. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform  Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor).urmatoarele drepturi: dreptul la informare , dreptul la acces la date ,dreptul la interveție asupra datelor  și dreptul la opoziție .

 

Organizator

VITACOM  ELECTRONICS  SRL